Jump to content

ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵎⴰⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 53
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 4666
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ

60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ (1969-2015)

30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ (2014-ⵖⵉⵍⴰ)
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵊⵡⴰⵏ ⴳⴰⵏⵜⵙ ⴽⵓⵏⵉ
ⵍⵓⵢⴷ ⵎⵓⵔⵔⵉⵙⵜⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜⴰⴱ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (1969-92)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵢⵓⵏⵉⵜⵍ ⴼⵉⴷⵢⵓ (1987-92)
ⴽⵓⴼⵎⴰⵏ ⴰⵙⵜⵉⵔⵢⴰ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (1993-ⵖⵉⵍⴰ)
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1969 - ⵖⵉⵍⴰ

ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Sesame Street) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⴽⵍⴰⵏ , ⴰⵟⵟⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ.[1] ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵊⵉⵎ ⵀⵉⵏⵙⵓⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1969[2][3], ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵉ ⴽⵓⵍ ⵉⵟⵟⵡⵏ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏⵙ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (Sesame Workshop), ⴷ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ (Children's Television Workshop "CTW") ⵏ ⵊⵡⴰⵏ ⴳⴰⵏⵣ ⴽⵓⵏⵉ ⴷ ⵔⴰⵍⴼ ⵔⵓⵊⵔⵣ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Start watching Sesame Street on Hulu", Hulu.com
  2. "Sesame Street season 1 End Credits (1969-70)". YouTube.
  3. "Elmo Writes a Story - Sesame Street Full Episode (credits start at 55:37)". YouTube. Sesame Street.

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ