Jump to content

ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⵍⵇⴰⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⴼⴰⵎⵉⵍⵉ ⵛⴰⵏⵉⵍⵍ, ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 77
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 7 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵊⵓⵛⵡⴰ ⵙⵍⴰⵢⵙ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴱⴱⵓⵍ ⴱⵔⴰⵡⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵡⵉⴽⵙⵡⵓⵔⴽⵙ ⵎⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴼⵓⵓⴷⵓⵓ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ

ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lucas The Spider) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵊⵉⵛⵡⴰ ⵙⵍⴰⵢⵙ. ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵢⵓⵜⵓⴱ ⴳⵔ 2017 ⴷ 2019. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021[1], ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⴽⵙ ⴳ 31 ⵖⵓⵛⵜ 2023, ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙ ⵏ 30 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2023[2].

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵍⵓⴽⴰⵙ
  • ⴼⵉⵏⴷⵍⵉⵢ
  • ⴱⵓⴷⵀⵉ
  • ⴰⵔⵔⵍⵓ
  • ⴰⴼⵓⴽⴰⴷⴷⵓ
  • ⵎⴰⵢⵣⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2021 ⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴷ ⵉⵜⵛ-ⴱⵉ-ⵓ ⵎⴰⴽⵙ - 16 ⵖⵓⵛⵜ 2021
  2. ⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵔⵜⵙⵓⵊⴰⴷ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴰⵏⵉⵏ "ⴽⵓⴽⵓⵎⵉⵍⵓⵏ ⵍⴰⵏⴻ" ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵉ 2024 - 28 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ