Jump to content

ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵎⴰⵕⵚ 1980
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴰⵎ ⵔⵉⵊⵉⵙⵜⵔ

ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Warner Bros. Animation) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵉ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ. ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵙ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵣ (ⵣⴳ 1933-1969), ⴷ ⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵍⵓⵏⵉⵢ ⵜⵓⵏⵣ ⴷ ⵎⵉⵔⵔⵉ ⵎⵉⵍⵓⴷⵉⵣ. ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⵜⵄⴰⵡⴷ ⵉ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵢ ⵜⵓⵏⵣ. ⵖ 1980, ⵜⴱⴷⴰ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⴰⵔⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵜⵉⵏ ⵊⵓⵏⴷ ⴷⵉⵙⵉ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ.[1]

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "C2500359 - WARNER BROS. ANIMATION INC. | Statement of Information". California Secretary of State.