ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵇⴰⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 26
ⴷⵇⴰⵢⵇ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵣⵖ ⴰⵣⵏⵉⵇ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵊⵊⵓ ⴼⴰⵍⵓⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ

ⴰⵛⵉⵔ ⵍⵉⵏⵣ

ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵙⴽⵔⴰⵜⵜ

ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mecha Builders) ⵉⴳⴰ ⵢⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵥⵏⵉⵇ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵖ 9 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴷ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⴽⵓⵍⵓ ⵍⵃⵓⵇⵓⵇ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ, ⵜⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵖ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵖ ⵉⵜⵛ ⴱⵉ ⵓ ⵎⴰⴽⵙ (ⵎⴰⴽⵙ)[1][2].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. WarnerMedia launches Cartoonito Preschool Programming Block by Dan Sarto, February 17, 2021
  2. WarnerMedia Kids & Family and Sesame Workshop Expand Content Partnership With New Animated Adventures and Fresh Takes on Family Classics by Sesame Workshop, March 8, 2022
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ