Jump to content

ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⵎⴰⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵣⵓⵏ 1
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 37
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11-30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ

ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Batwheels) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴼ ⵉⵏⴰⴱⴰⵔⴰⵣⵏ, ⵉⴳ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵔⵉ ⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ[1] ⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⴷ ⵉⵜⵜⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⴽⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⴱⴰⵜ ⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵉⵏⴷ ⵙ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵙ ⴱⴰⵜⴽⵓⵎⴱⵢⵓⵜⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷⴳⵏ "ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ", ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵛⴰⴼ ⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵓⵏⵓⴱⵉⵍ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ (ⴱⴰⵜⵎⵓⴱⵉⵍ) ⵏⴰⵖⴷ "ⴱⴰⵎ", ⴱⴰⵛ ⴰⴷⵃⵓⴷⵓⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴳⵓⵜⵜⵎ.

 • ⴱⴰⵎ / ⴱⴰⵜⵎⵓⴱⵉⵍ: ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ.
 • ⴱⵉⴱⵉ: ⵍⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⴱⴰⵜⴳⵓⵔⵍ .
 • ⵔⵉⴷⴱⵓⵔⴷ / ⵔⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵔⵓⴱⵉⵏ, ⴷⵉⴳⴰ ⵡⴰⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵖ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ.
 • ⴱⴰⵜⵡⵉⵏⴳ / ⵡⵉⵏⴳ: ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ.
 • ⴱⴰⴼⴼ / ⵍⴽⴰⵎⵢⵓ ⵏ ⴱⴰⵜ: ⵍⴽⴰⵎⵢⵓ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ.
 • ⴱⵉⵙⵉ / ⴱⴰⵜⴽⵓⵎⴱⵢⵓⵜⵔ: ⵜⴳⴰ ⵎⴱⵉⵙⵉ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵏⵜⴰⵏ ⴰⵢⵜⵃⴽⴰⵎⵏ ⵖ ⵉⴼⵔⵉ ⴽⵓⵍⵓ.
 • ⵎⵎⵓ: ⵢⴰⵏ ⵔⵓⴱⵓ ⵎⵣⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵉⵣⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔ, ⴷⵉⴳⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔⵖⵉⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⴰⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ⴱⵔⵓⵙ ⵡⴰⵢⵏ / ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ
 • ⴷⵓⴽⴽ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ / ⵔⵓⴱⵉⵏ
 • ⴽⴰⵙⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⴽⵉⵏ / ⴱⴰⵜⴳⵓⵔⵍ
 • ⵓⵍⵉⴼⵔ ⴽⵡⵉⵏ / ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵔⵔⵓⵡ

ⵜⴰⴼⵔⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵓⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ⴱⴰⴷⴽⵓⵎⴱⵢⵓⵜⵔ[2]
 • ⴽⵔⴰⵛ[2]
 • ⴱⵔⴰⵏⴽ[2]
 • ⵊⵉⵙⵜⴰ[2]
 • ⴷⴰⴽⴽⵉ[2]
 • ⴽⵡⵉⵥ[2]
 • ⵊⵓⴽⵉⵔ[2]
 • ⵀⴰⵔⵍⵉⵢ ⴽⵡⵉⵏ[2]
 • ⴱⵉⵏⴳⵡⵉⵏ[2]
 • ⵔⵉⴷⴷⵍⴻⵔ[2]
 • ⵙⵉ ⴼⵔⵉⵣ[2]
 • ⴽⴰⵜ ⵡⵓⵎⴻⵏ[2]
 • ⴱⵓⵣⵏ ⵉⴼⵉ
 • ⵜⵓⵢⵎⴰⵏ[2]
 1. ⵜⵓⵏⵓⴱⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏⵙⵏ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ - 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 ⵉⵎⴽⵛⴰⴼⵏ ⵏ ⴱⴰⵜⵎⴰⵏ ⵍⴰⵏⴷ ⵖ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ - 18 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2022
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ! (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ