Jump to content

ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 25
ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⵍⴱⴷⵉⵢⵜ ⵏⵙ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ. ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⵉⵔⵉⴽ ⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵊⴰⵏⵙⵣⵉⵏ, ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵜⵓⴱⴰⵢⵙ, ⵉⴷⴷⵉ ⴽⴰⵏⵜⵓⵔ

ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Bugs Bunny Builders) ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⵚⴰⴹⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵣⵉⵏⵉⵏ, ⵔⵓⵙⵓⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⵔⵓⵙⵓⵎⴰⴷ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ[1] ⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022, ⵓⴽⴰⵏ ⵖ ⵎⴰⴽⵙ ⴰⵙⵏ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵣⵖ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵏⵉⵢ ⵜⵓⵏⵣ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ ⴱⵄⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⴱⵉ ⵍⵓⵏⵏⵉⵢ ⵜⵓⵏⵣ ⵖ 2002.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵉ ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵏⵢⵏ - 2 ⵖⵓⵛⵜ 2022
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ