Jump to content

ⴱⵉⵏⴳ (ⴰⵙⴰⵔⵓ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴱⵉⵏⴳ)
ⴱⵉⵏⴳ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⵙⵉⴱⵉⴱⵉⵣ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 105
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 7 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵉⴷ ⴷⵉⵡⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵉⵍⴷⵣ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵊⵓⵍⵢⴰⵏ ⵏⵓⵜⵜ

ⴱⵉⵏⴳ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Bing) ⵉⴳⴰ ⵢⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵣⵖ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴷ ⴷⵉⵡⴰⵏ. ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⴱⴷⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⴱⵉⴱⵉⵣ, ⴷ ⵖ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵖ 2018 ⵖ ⵔⴰⵢ ⵢⵓⵢⵓ[1], ⴷ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵖ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021[2][3]. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵢⴰ ⵓⵇⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ 'ⴱⵉⵏⴳ' ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴰⵣⵓⴼⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ.

  1. "BING ITALIAN YOUTUBE CHANNEL REACHES 1 Million Subscribers". Total Licensing. 17 January 2022.
  2. "Cartoonito Greenlights 'Dylan,' Adds 'Bing,' 'Odo' & 'Pocoyo' to Lineup". 27 July 2021.
  3. "Cartoonito Pre-K Block Debuts Sept. 13 on HBO Max & Cartoon Network". 16 August 2021.
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ! (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ