Jump to content

ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 52
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ "ⴰⵣⵡⵓ ⵖ ⵓⴼⵙⴰⵙ"
- ⴽⵉⵏⵉⵜ ⴳⵔⴰⵀⴰⵎ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵎ ⵙⵉⵢⵔⵍ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵀⵓⵀⵓ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ

ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Toad & Friends)ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ CGI ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ 'The Wind in The Willows (ⴰⵣⵡⵓ ⵖ ⵓⴼⵙⴰⵙ)'. ⵉⴱⴹⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ. ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵉⵎ ⵙⵉⵢⵔⵍ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵀⵓⵀⵓ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ.[1]

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵔⵉⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⵏⵉⵜ ⴳⵔⴰⵀⴰⵎ "ⴰⵣⵡⵓ ⵖ ⵓⴼⵙⴰⵙ" ⵙ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵍⵉ ⵉⵎⵖⵓⴷⴰⵏ: ⴰⵖⵛⵛⴰⵏ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵉⵎⵙⵏⵜⴰⵎ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴳⵔⵓ ⵓⵔⵉ ⵙⵙⴰⵖⴷⵏ "ⵜⵓⴹ". ⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵉⵎⵉⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵖ ⴰⴳⴰⵎⴰ, ⴷ ⵉⵍⴰ ⴷⵉⵙⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵀⵉⴷⵊ ⴱⵓⵎⵃⵏⴷ, ⴽⵉⵏⴳⴼⵉⵛⵔ, ⵉⵔⵔⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷⴷⵔ.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Hoho’s ‘Toad & Friends’ Ready to Roll with Warner Bros. Discovery EMEA", Animation Magazine
  2. "Toad & Friends - Hoho Rights", Hoho Entertainement
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ