Jump to content

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 10
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ

ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜⵜ

ⴱⵉⵏ ⵍⵓⴼⴼⵉⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵙⵓⵙⵉ ⴽⴰⵎⴱⵓⵙ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔⴰⵙ ⵀⴰⵢⵉⵙ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Jessica's Big Little World) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴱⴷⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ. ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⴽⵔⵉⴳ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ.[1]

ⵍⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⴰⵔⵜⴼⵜⵓ ⵙ ⵢⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⴼⵍⴰⵙ; ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵣⵖ ⵎⵉⴷⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⵙⵓⵜⵍⵏ, ⴷ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⵔⵜⵃⴰⵡⴰⵍ ⴰⵜⵖⵍⴱ ⴰⵜⵄⴰⵡⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⵜⵖⵍⴱ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵙⵏ ⵉⵙⵓⵜⵍⵏ.

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⵙⵢⴰ ⴽⵓⵏⵉⵏⵖⴰⵎ
 • ⵙⵎⵓⵍⵍ ⴰⵏⴽⵍ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴰⵏⵉ ⵍⵓⵏⴳⵡⵉ
 • ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⵎⵇⵓⵔⵏ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵢⵓⵍⴰ ⴰⴽⴰⵖⴰ
 • ⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴷⵢⵓⵏ ⵎⴰⵔⴽ ⵏⵢⵓⵙⴰⵎ
 • ⵏⵉⴽⵓⵍ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⵎⴱⵔⵍⵉ ⵀⵉⴱⵔⵜ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉ
 • ⴱⵉⵔⵏⴰⵔⴷ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍ ⵍⴰⵎⴰⵔⵔ
 • ⴽⵔⵉⴳ, ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵙⵓⵍⵓⵎⵓⵏ

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ 17 ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ 2021, ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⵔⴰⴷⵉⴼⴰⵖ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⴱⵄⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ 'ⴽⵔⵉⴳ ⵖⵣ ⴰⵖⵣⵔ' ⴼ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵊⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵙ ⵉⵙⵎ 'ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ', ⵔⴰⵢⵣⵔⵉ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ[2]. ⵖ 19 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⵢⴱⴷⵓ ⵖ 2023[3].

ⵖ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2022, ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⵓⴼⵔⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵔⴰⵢⴱⴹⵓ ⴼ ⵙⵉ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ[4]. ⵖ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ. ⵢⴰⵡ ⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵙⵔⵙ ⵖ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⵖ 2 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2023.

ⵖ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵍⴰⴱⵉⴼ ⵖ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙⴰⴼⵉ ⴷ ⵔⴰⵢⴽⵎⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Jessica's Big Little World Episode Listings". The Futon Critic. Archived
 2. "WarnerMedia Kids & Family to Debut Cartoonito, New Preschool Programming Block Based on Humancentric Learning to Launch this Fall on Cartoon Network and HBO Max" (Press release). WarnerMedia. February 17, 2021.
 3. ‘Craig Of The Creek’ Renewed For Season 5 On Cartoon Network; WarnerMedia Kids & Family Greenlights Spinoff Series & Original Movie Deadline Hollywood. Archived
 4. https://www.ign.com/articles/why-layoffs-and-cancellations-have-sparked-industry-wide-worry-among-animators

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ