Jump to content

ⴽⵔⵉⴳ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵔⵉⴳ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 5
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 170
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ

ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜⵜ

ⴱⵉⵏ ⵍⵓⴼⴼⵉⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⴽⵉⵍⵉ ⴽⵔⵉⵡⵙ

ⵙⵓⵣⵉ ⴽⴰⵎⴱⵓⵙ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵊⵉⴼⴼ ⵔⵓⵙⵉⵏⵙⵜⵓⴽ

ⴽⵔⵉⴳ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Craig of the Creek) ⵉⴳⴰ ⵢⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜⵜ ⴷ ⴱⵉⵏ ⵏⵓⴼⴼⵉⵏ ⵉ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ. ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵎⵜ ⵜⵙⵔⵙ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵖ ⵍⴰⴱⵍⵉⴽⴰⵙⵢⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⵖ 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017. ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵙⵔⵙ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 19 ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ 2018, ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ 30 ⵎⴰⵔⵙ 2018[1].

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵊⵉⴼⴼ ⵔⵓⵙⵉⵏⵙⵜⵓⴽ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵎⵢⴰⵣⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⴽⴰ.[2] ⴱⵉⵏ ⵍⵓⴼⴼⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜⵜ ⵙⵉⵏⵉⵜⵏ ⵙⵏ ⴳⴷⴰ ⵣⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵙⴽⴰ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵜⵢⵓⵊⴰⵏ ⴰⴷⵖⵔⵏ ⵉ ⵔⵓⵙⵉⵏⵜⵓⴽ ⴰⴷⵉⵙⵏ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵎⴰⵏⴰⴳ
ⴰⵢⴱⴷⴰ ⴰⵢⵇⴰⴷⴰ
ⵜⵉⵙⵉⵔⵉⵎⵜ 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
1 40 30 ⵎⴰⵕⵚ 2018 11 ⵎⴰⵕⵚ 2019
2 38 18 ⵎⴰⵕⵚ 2019 11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020
3 36 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021
4 40 25 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2021 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023
5 ⵓⵔⵜⴰ 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⵓⵔⵜⴰ
ⵍⴼⵉⵍⵎ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

⠀⠀ⵥⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖ: ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ

ⵖ 17 ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ 2021, ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⵔⴰⴷⵉⴼⴰⵖ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⴱⵄⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ 'ⴽⵔⵉⴳ ⵖⵣ ⴰⵖⵣⵔ' ⴼ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵊⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵙ ⵉⵙⵎ 'ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ', ⵔⴰⵢⵣⵔⵉ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ[3]. ⵖ 19 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⵢⴱⴷⵓ ⵖ 2023[4].

ⵖ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2022, ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⵓⴼⵔⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵎⴰⴼ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵔⴰⵢⴱⴹⵓ ⴼ ⵙⵉ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ[5]. ⵖ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ. ⵢⴰⵡ ⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵙⵔⵙ ⵖ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⵖ 2 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2023.

ⵖ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵍⴰⴱⵉⴼ ⵖ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙⴰⴼⵉ ⴷ ⵔⴰⵢⴽⵎⵍ.

ⵍⴼⵉⵍⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

⠀ⵥⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖ: ⴽⵔⵉⴳ ⵇⴱⵍ ⵉⵖⵣⵔ

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ 'ⴽⵔⵉⴳ ⵇⴱⵍ ⵉⵣⵖⵔ', ⵙⵙⵎⵉⵔⵏ ⴼⵍⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⴷ ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ ⵖ DVD ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2024. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024[4][6]. ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵔⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⴽⵔⵉⴳ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵏ ⵇⴱⵍ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ[6].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « Head to the Creek for Endless Adventure with Craig of the Creek Beginning Monday, Feb. 19 on Cartoon Network [archive] », sur The Futon Critic.com
  2. "Jeff Rosenstock Soundtracks New Cartoon Network Show "Craig of the Creek"". Pitchfork.
  3. "WarnerMedia Kids & Family to Debut Cartoonito, New Preschool Programming Block Based on Humancentric Learning to Launch this Fall on Cartoon Network and HBO Max" (Press release). WarnerMedia. February 17, 2021.
  4. 4.0 4.1 ‘Craig Of The Creek’ Renewed For Season 5 On Cartoon Network; WarnerMedia Kids & Family Greenlights Spinoff Series & Original Movie Deadline Hollywood. Archived
  5. https://www.ign.com/articles/why-layoffs-and-cancellations-have-sparked-industry-wide-worry-among-animators
  6. 6.0 6.1 "'Craig Before the Creek' Movie Sets Digital, DVD & Air Dates". Animation Magazine.

ⵣⵔ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]