ⵙⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵊⴰⵎⴰⵢⴽⴰ
ⵓⴼⵓⵖ 1958

ⵙⴽⴰ (Ska) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵖ ⵊⴰⵎⴰⵢⴽⴰ ⵖ ⵉⵙⴳⴰⵙ ⵏ 1950, ⴷ ⵣⴳ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⵖ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵔⵉⴳⵉ ⴷ ⵔⵓⴽⵙⵜⵉⴷⵉ.[1][2][3] ⵜⵛⵀⵔ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴰⵙ ⵏ 1970.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]