Jump to content

ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⵛⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ)

ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ

ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ, ⴱⵉⵡⴰ+
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 74 (+2 ⵏ 22min)
ⴷⵇⴰⵢⵇ 11 ⵏ ⴷⵇⴰⵢⵇ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵊⵓⵡⵔⵉ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⴱ
ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⵍⴰ ⴽⴰⴱⴰⵏ ⴱⵔⵓⴷⵉⴽⵛⵏ

ⴽⵉⵢⴽ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵓⵏ
ⵎⴰⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴰ 17 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2020

ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mush-Mush and the Mushables) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚ-ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ-ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ. ⵉⴱⴷⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⵖ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2020, ⵓⴽⴰⵏ ⵖ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2020 ⵖ ⴱⵉⵡⵉ+, ⵄⴰⴷ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021[1][2]. ⵖ ⵎⴰⵢ 2022 ⵉⴱⴷⴰ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ[3].

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ
  • ⵍⵉⵍⵉⵜ
  • ⵜⵛⵉⴱ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://deadline.com/2021/02/warnermedia-preschool-kids-programming-hbo-max-cartoon-network-1234695330/
  2. https://www.animationmagazine.net/tv/cartoonito-pre-k-block-debuts-sept-13-on-hbo-max-cartoon-network/
  3. https://kidscreen.com/2022/05/09/mush-mush-the-mushables-2-heads-to-warnermedia-emea/
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ