ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ
ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵔⵓⵙⵢⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵍⵉⵖ ⴰⵔⵉⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⵜⵉⵊⵉ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵣⵓⵏ 5
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 117
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 7-8 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ

ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (ⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ: Маша и Медведь) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵏ 3D ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵍⵉ ⵢⵉⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖ 2009 ⵖ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⴽⵯⵓⵔⴷ, ⵜⵉⵙⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵍⴽⵎⵏ ⵎⵏ ⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⴷⵉⵏ. ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵖ ⵢⵏⴰⵢⵔ ⵏ 2009 ⵖ ⵔⵓⵙⵢⴰ. ⴷ ⵉⵜⵛⵀⵔ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴽⵓⵍⵓ ⴷ ⵢⵍⴽⵎ 320 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵔⵉ[1][2] ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵙⵖⴰⵜ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴷ ⵉⵜⵙⵔⵙ ⴳⵉⵙ.

ⵜⴰⵏⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵔⴽ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵇⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵔⵉⵙⵓⵊⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⴳⵎⵉⵏⵙ ⵎⵥⵉⵏ ⵍⵉ ⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵢⴱⴷⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵍⵀⵏⴰ ⴷ ⵔⴰⵃⵜ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔⵉⵙⵏ ⴰⵢⵍⵉⵃ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⴳⴰⵢⵓⵏⵙ ⴳⵔ ⴰⵅⵍⵓ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵙⵎ 'ⵎⴰⵛⴰ'.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Most Viewed Videos of All Time (Over 340 million views)". YouTube
  2. Ustinova، Nadezhda. "How Russian animation 'Masha and the Bear' won the hearts of the world"
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ