Jump to content

ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵇⴰⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⵙⵉⴱⵉⴱⵉⵣ, ⴰⴱⵉⵙⵉ ⴽⵉⴷⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 75
ⴷⵇⴰⵢⵇ 7 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵉⴽⵉ ⴼⵉⵍⴰⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏⵉⴽⵉ ⴼⵉⵍⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵍⵉⵙⵢⴰ ⵎⵓⵔⵔ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⵉⵔⵉⴽ ⴷⴰⵔⵉⵏ ⵀⵉⵏⴷⵍⵉⵢ

ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lu & the Bally Bunch) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ-ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ-ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ-ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵏⵉⴽⴽⵉ ⴼⵉⵍⴰⵏ. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵍⵓ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵎⵔⵉⵎ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵉ ⴱⵃⵔⴰ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵖ ⵙⴽⵡⵉⵍⴰ ⵏⵜⴰⵜ ⴷⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵢⴱⵓⵜⵏ. ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵖ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ 17 ⵎⴰⵔⵙ 2023, ⵄⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 1 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. CBeebies meets Lu & The Bally Bunch - 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ