Jump to content

ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵢⵓⵜⵓⴱ)
ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2005
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ https://youtube.com

ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: YouTube) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ, ⵥⵔⵉⵏ, ⴷⵔⵓⵏ ⵉⴼⴷⵢⵓⵜⵏ. ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ ⵖ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2005 ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴳⴳⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⴱⴰⵍ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ: ⵊⴰⵡⴷ ⴽⵔⵉⵎ, ⵙⵜⵉⴼ ⵜⵛⵉⵏ, ⵜⵛⵛⴰⴷ ⵀⵉⵔⵍⵉ. ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵜ "ⵏⴽⵉ ⵍⵉⵖ ⵖ ⵊⵔⴷⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⵏ"[1] ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵖⵡⵉⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵓⵙⵏⵙ ⵖ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ "ⵊⴰⵡⴷ"[2], ⵍⵖⵉⴷⵢⵓ ⵉⵍⴽⵎ 103 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵉⵥⵔⵉ.

ⵖ 2006, ⴳⴳⵓⴳⵍ ⵜⵙⵖⴰ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ ⵙ 1.65 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵍⴰⵔ[3], ⴷ ⵎⵏ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⴰⵢⴳⴰ ⵡⵢⵏⵙ. ⵖ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2020, ⵢⵍⴽⵎ ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⵜⵄⵎⴰⵍⵏ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ 2.3 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴷ ⵖⵓⵙⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⵜⵔⴱⵃ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 19.7 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵔ[4].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ - ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵉⵣⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ "ⵏⴽⵉ ⵖ ⵊⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⵏ" - 8 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022
  2. ⵜⴼⵔⵊ ⵖ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ - 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020
  3. ⴳⵓⴳⴳⵍ ⵜⵙⵖⴰ ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ ⵙ 1.65 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵔ -21 ⵎⴰⵕⵚ 2022
  4. YouTube Revenue and Usage Statistics - 6 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023