ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2007
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ, ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵓⵙ ⴳⴰⵜⵓⵙ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⵎⴰⵏⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴽⵓⵍⵓ (ⴰⴱⵍⴰ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵛⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ)
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
https://netflix.com/

ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Netflix) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⴽⵔⵜ ⵔⵉⴷⴷ ⵀⴰⵙⵜⵏⴳⵣ ⴷ ⵎⴰⵔⴽ ⵔⴰⵏⴷⵓⵍⴼ ⵖ 16 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2007[1], ⵖ ⵍⵓⵙ ⴳⴰⵜⵓⵙ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ. ⵜⴳⴰ ⴱⵍⴰⵜⴼⵓⵔⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⵜ, ⴷ ⴽⵓⵍⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵍⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴼⴰⵖ. ⵖ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵚⵉⴼⵉⴷ ⵍⴽⴰⵚⵉⵟⴰⵜ ⵙ ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵜ ⵖ ⵍⴱⵓⵚⵜⴰ. ⵖ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵔⵜⵚⵉⴼⵉⴷ ⵙⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵖ ⵍⴱⵓⵚⵟⴰ. ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⵜⴳⴰ ⵙⵙⵉⵔⴼⵉⵙ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵛⵜⴰⵔⴽⵏ ⵎⵉⴷⵏ, ⵙ 238.39 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵣⵖ 190 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.[2]

ⵜⴰⵏⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ 29 ⵖⵓⵛⵜ 1997, ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵔⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵚⵉⴼⵉⴷ ⵍⴽⴰⵚⵉⵟⴰⵜ ⵙ ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵜ ⵖ ⵍⴱⵓⵚⵜⴰ. ⵖ 2013, ⵜⵎⵇⵓⵔⴷ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵔⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴷⵉⵣⵢⵓⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵚⵉⴼⵉⴷ ⵖ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⴷ ⵖ 2017, ⵜⵃⵡⵍⵍ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵜⴼⵉⵍⴽⵙ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵙ ⴳⴰⵜⵓⵙ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Netflix - Overview - Profile". ir.netflix.net. Archived from the original on December 3, 2023.
  2. Lauren Forristal (July 19, 2023). "Netflix gains nearly 6M subscribers as paid sharing soars". TechCrunch. Archived from the original on September 1, 2023

ⵍⵍⵢⴰⵏⴰⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]