Jump to content

ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ!

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ!
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 106
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴰⵍⴽⵔⵓⴼⵜ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵔⵉⴽ ⵙⵓⴼⴰⵍⵍ
ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⵙⵓⵣⵉ ⴳⴰⵍⵓ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⵉⵔⵉⴽ ⵊⵓⵍⵉ ⴼⵉⴷⵔ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵇⴱⵍⵏⵙ
ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ

ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ! ⵏⵖ ⵜⵓⵎⴰⵚ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ: ⵢⴰⵍⵍⴰⵀⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Thomas & Friends: All Engines Go) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⵚⴰⴹⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵣⵉⵏⵉⵏ, ⵔⵓⵙⵓⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴰⵍⴽⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵔⵉⴽ ⵙⵓⴼⴰⵍⵍ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⵔⵓⵙⵓⵎⴰⴷ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021[1], ⴷ ⵖ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2021. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵔⵉⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵏⴰⵖⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵏⴰⴼⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖ 1984 ⴰⵔ 2021, ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵔⴰⵢⴳ ⵜⴽⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⴰⵏⴰⵖⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ (ⵙⵉⵣⵓⵏ 25 ⴷ 26), ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵜⵜⵍ ⵜⵔⴰ ⴰⵜⵉⵜⴰⵊ ⴰⵢⴳ ⴰⵏⴰⵖⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴼ ⴰⵏⴰⵖⵏ ⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ[2], ⴷ ⵜⵙⴱⵓⴷⵍⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⴳ ⵙ ⵙⵜⵉⵍ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵏⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⵍⵉ ⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵖ "ⵚⵓⴷⵓⵔ" ⵏⵜⴰⵏ ⴷ ⵢⵎⵓⴽⴰⵍⵏⵙ: ⴱⵓⵔⵙⵉ, ⴽⴰⵏⴰ, ⵏⵉⵢⴰ, ⴷⵉⵣⵍ, ⴽⴰⵔⵍⵉ ⴷ ⵙⴰⵏⴷⵉ, ⴷ ⵙⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏⵙⵏ "ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵢⵎⵇⵓⵔⵏ". ⴷ ⵖ ⵙⵉⵣⵓⵏ ⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⴱⴰⵢⵏⴷ ⵢⴰⵡ ⵎⴷⴰⴽⵍ ⵏⵙⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⴱⵔⵓⵏⵓ.

ⴰⴼⴰⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2020, ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵄⴰⵡⵓⵏ ⴷ ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵙ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵓⵏ ⴷ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏⴰⵜ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ, ⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵔⵉⵍⵉ 104 ⵏ ⵜⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⵔⴰⵢⵍⴽⵎ 11 ⵏⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜⵉⵏ ⵉⵟⵡⵉⵍⵏ ⵏ ⵙⴰⵄⴰ[2]. ⵜⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵔⴰⴷⴳⵏ ⵙ ⵍⴰⵏⵉⵎⴰⵜⵙⵓⵏ ⵏ 2D ⴷ ⵉⵎⵀⴷⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷⵚⴰⴷⵚⴰⵏ ⴷ ⵔⴰⵜⵖⵏⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴼ ⵢⴰⴷⵍⵉ[3]. ⴷ ⵜⵔⵉⵍⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵜⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2021.

ⵖ 11 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2022, ⵎⴰⵜⵜⵍ ⵜⵏⴰ ⴱⵍⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏⴰⴷ ⵔⴰⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏⴰⵜ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ 'ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵡⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ', ⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵔ ⵉⵍⵉ 26 ⵏ ⵜⵙⴷⵉⵢⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵟⵡⵉⵍ, ⴷ ⵔⴰⵢⴱⴷⵓ ⵖ 2023[4].

ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵔⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵓⵎⴰⵙ: ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵣⵔⵡⴰⵍ ⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ ⴷⵉⴳⴰ ⵏⴰⵎⴱⵔ ⵡⴰⵏ.
 • ⴱⵓⵔⵙⵉ: ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵎⵣⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴷⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙ
 • ⴽⴰⵏⴰ: ⵜⴳⴰ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⴽⵥⴰⵢ ⵍⵉ ⴷⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵛⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵙⵔⴱⵉⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ
 • ⵏⵉⵢⴰ: ⵜⴳⴰ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵍⵜⵛⵉⵏⵉ ⵍⵉ ⴷⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵖⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ
 • ⴷⵉⵣⵍ: ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ
 • ⴽⴰⵔⵍⵉ: ⵜⴳⴰ ⵔⴰⴼⵉⵄⴰ ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ ⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ ⵖⴰⵎⴰⵙⵏ ⵍⵎⴰⵄⵎⴰⵍ ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴰⴽⵍⵜ ⵏⵙ ⵙⴰⵏⴷⵉ
 • ⵙⴰⵏⴷⵉ: ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵏⵜ ⵎⵣⵉⵏ ⵜⴰⵖⵓⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ ⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ ⵖⴰⵎⴰⵙⵏ ⵍⵎⴰⵄⵎⴰⵍ ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴰⴽⵍⵜ ⵏⵙ ⵙⴰⵏⴷⵉ
 • ⴱⵔⵓⵏⵓ: ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵣⴳⴰⵖ ⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⵚⵓⴷⵓⵔ

ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵙⴷⵉⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⵥⵓⵏ ⵜⵉⵙⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
1 52 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
2 52 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023
3 26 7 ⵎⴰⵕⵚ 2024[5] 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2024
4 26 - -

ⵜⵉⵙⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ
1 "ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵚⵓⴷⵓⵔ" "Race for the Sodor Cup"[6] ⴽⴰⵎⴱⴱⵉⵍ ⴱⵔⴰⵢⵔ ⴷ ⵊⵉⵙⵓⵏ ⴳⵔⵓ ⴱⵉⵜⴻⵔ ⴳⴰⴼⵏⵉⵢ 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
2 "ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵍⴳⵎⵏ" "The Mystery of Lookout Mountain" ⴽⴰⵎⴱⴱⵉⵍ ⴱⵔⴰⵢⵔ ⴽⵔⵉⴳ ⴽⴰⵔⵍⴰⵢⵙⵍ ⴷ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵛⵉⵔ-ⵙⵜⵔⵓⵎ 3 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023
3 "ⵍⴰⴼⴰⵊ ⵏ ⵚⴰⴱⵓⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ" "The Great Bubbly Build" ⵏⵉⴽⵉ ⵍⵉⵢⵜⵓⵏ 12 ⵓⴽⵜⵓⴱⴻⵔ 2023
4 TBA "The Christmas Letter Express"[7] ⵔⵉⴽ ⵙⵓⴼⴰⵍⵉ[8] 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2024

ⵉⵎⵙⵍⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵓⵎⴰⵙ - ⵎⵉⵛⴰ ⴽⵓⵏⵜⵔⵉⵔⴰⵙ
 • ⴱⵓⵔⵙⵉ - ⵜⵛⴰⵔⵍⵉ ⵣⵍⵜⵣⵔ
 • ⴷⵉⵣⵍ - ⵛⵓⵎⵓⵢ ⵊⵉⵎⵙ ⵎⵉⵜⵛⵍ
 • ⴳⵓⵔⴷⵏ - ⵏⵉⵍ ⴽⵔⵓⵏ
 • ⴽⴰⵔⵍⵉ - ⵊⵉⵏⴰ ⵡⴰⵔⵏ
 • ⵙⴰⵏⴷⵉ - ⴳⵍⵉ ⴷⴰⵏⴳⵓ
 • ⴽⴰⵏⴰ - ⴰⴼⴰ ⵔⵓ
 • ⵏⵉⵢⴰ - ⵜⴰⵍⵉⵢⴰ ⵉⴼⴰⵏⵙ
 • ⴱⵔⵓⵏⵓ - ⵛⴰⴽ ⵙⵎⵉⵜ

ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵓⵎⴰⵙ - ⵀⴰⵔⵓⵏ ⴱⴰⵔⴰⵛⵉ
 • ⴱⵓⵔⵙⵉ - ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵜⵛⴰⵔⵍⵣ
 • ⴷⵉⵣⵍ - ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵀⴰⵔⵉⵙⵓⵏ
 • ⴳⵓⵔⴷⵏ - ⵡⵉⵍ ⵀⴰⵔⵉⵙⵓⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ
 • ⴽⴰⵔⵍⵉ - ⵉⴼⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴰⴷ
 • ⵙⴰⵏⴷⵉ - ⵀⵓⵍⵉ ⴷⵉⴽⵙⵓⵏ
 • ⴽⴰⵏⴰ - ⴽⵍⵓⵡⵉ ⵔⴰⴼⴰⵉⵍ
 • ⵏⵉⵢⴰ - ⵙⴰⴷⵉ ⵙⵎⵉⵜ
 • ⴱⵔⵓⵏⵓ - ⵉⵍⵍⵢⵓⵜ ⴳⵔⴰⵙⵢⴰ

ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.[9] ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ.[10][11] ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⴱⴷⴰ ⵖ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ[12] ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2021.[11]

ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ 5 ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵉⵍⴽⵛⵉⵢⴽ! ⵖ ⵍⴼⵇⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⴷ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ. ⵖ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⵉⴼⴰⵖⴷ ⵜⴰⵙⵉⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵚⵓⴷⵓⵔ.[6] ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵖ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵀⴰⵡⵙ ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021.[13]

ⵖ ⴽⵟⵓⴱⵔ 2021, ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵛ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵏⵣⵣⴰ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵜⵉⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵏⵣⵣⴰ ⵉ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵉⴼⵔⵉⵏ ⵏ ⵏⵉⴽ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵉ ⵉⴼ 1 ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ, ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ.[14]

ⴰⵎⵓⵥⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵚⵓⴷⵓⵔ ⵜⴼⴼⴰⵖⴷ ⵖ ⴷⵉⴼⵉⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022.[15] ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⴰⴽⵯⵔⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵣⴳ ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ ⴱⵔⴰⵢⵎ.[16]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ‌‌‌[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ! (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ