ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵔⵙ
ⵎⴰⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴰ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2016
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵉⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ, ⵉ.ⵉ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ

ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴰⴼⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⵡⴰⵊⴰ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⴰⵍⵄⴰⴱ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵖ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2016 ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵉⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⵉⵜⴰⴱⴰⵄⴰⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⴷ ⴰⵔⵜⵙⵓⵔ ⵣⵖ ⵍⴰⵍⵄⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴷ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵙ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⴽⵔⵉⵢⴰⵙⵢⵓⵏ[1][2].

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⴽⵔⵉⵢⴰⵙⵢⵓⵏ
ⵍⵉⵙⵎ ⵎⴰⵏⴰⴳ ⵉⴼⵓⵖ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵄⴰⵡⵏ ⵎⴰⵖ ⵉⵣⵔⵉ
ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵙⵙⵉⴱⴰⵇ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ
 • ⵎⴰⵢ 21, 2016 (ⵜ.ⵉ.)
 • ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 (DVD)
 • Early 2017 (TV)
ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ ⴰⵔⴽ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
 • ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⵉⵍ ⴰⵎⵓⵙⵎⵏ (ⵜ.ⵉ.)
 • ⵎⵓⵍⵜⵉⴱⵍ (ⵜⵉⴼⵉ)
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ
 • ⵢⵓⵍⵢⵓ 30, 2016
 • ⵖⵓⵛⵜ 29, 2016
ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ
 • ⴼⴰⵜⵜⵓⵏ ⵉⴼⵏⵜⵙ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴷⵔⵉⵎⵜⵓⴱⵢⴰ
 • ⵢⵏⴰⵢⵔ 10, 2016 – ⴰⴱⵔⵉⵍ 1, 2018
 • ⵢⵓⵍⵢⵓ 21 – ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 21, 2021 (ⴱⴰⵔⴱⵉ ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴷⵔⵉⵎⵜⵓⴱⵢⴰ)
 • 2D CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵇⵚⵔⵏ
 • 2D CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ
 • 2D CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵟⵡⵍⵏ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
 • 2 CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
 • ⵙⵏⵓⵡⴱⵓⵍⵍ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ
 • ⵔⵓⵍⵉⵛ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (ⴱⴰⵔⴱⵉ ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴷⵔⵉⵎⵜⵓⴱⵢⴰ)
 • ⵢⵓⵜⵓⴱ ⴽⵉⴷⵣ (ⵢⵓⵜⵓⴱ)
 • ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ (ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ)
 • ⵙⵓⵃⵉⵔ ⵉⵔⵜⵉⵉⵍ (ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ)
 • ⴱⵓⴱ (ⵜ.ⵉ. ⴷ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ)
 • ⵎⵉⵏⵉⵎⵉⵏⵉ+ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
 • ⵜⵉ.ⵉⵢ.ⵜⵉ (ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ)
 • ⴽⴰⵔⵓⵙⵉⵍ (ⵔⵉⵙⵢⴰ)
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ: ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 23, 2016 ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ ⴷⵉⴰⵛⵉⴽⵙ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵔ
ⵡⵉⵍⵉ ⵡⵉⵛⵔⵣ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 8, 2016 2D-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵓⴱⵎⴰⵔⵉⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ ⴱⵔⵉⵢⵎ ⴼⵉⴷⵢⵓ (ⵉ.ⵉ.)
 • ⵜⵉⵏⵉ ⴱⵓⴱ (ⵜ.ⵉ.)
ⴱⴰⵔⴱⵓ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵖ ⴰⵎⵙⵉⴳⵍ ⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 18, 2016 ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ ⵔⵔⵉⵏⵎⴰⵢⴽⵔ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⵄⴰⴱ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵢⵏⴰⵢⵔ 31, 2017
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ: ⴰⵎⵉⴹⴰⴽ ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 12, 2017 ⴼⵍⵓⵏⵜ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⵟⵓⵢ ⴱⵓⴽⵙ ⴰⴱⵔⵉⵍ 7, 2017 – ⵏⵓⴼⴰⵎⴱⵔ 19, 2017 ⵏ ⵚⴰⵃⵜ, ⵓⵙⴰⵔⵓ
 • ⵀⵓⴷⵙⵓⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ
 • ⵉⵍⵉⴽⵜⵓⵙ[3]
 • ⴰⴱⴱⵉⵙⵙ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
 • ⵉⵍⵉⴽⵜⵓⵙ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ: ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵖⵓⵍ ⵖⵓⵛⵜ 11, 2017 – ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 9, 2018 CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ ⵢⵓⵜⵓⴱ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⴷⵓⵍⴼⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵊⴰⵢⴱ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 18, 2017 ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵚⵓⵎ ⵔⵔⵉⵏⵎⴰⵢⴽⵔ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ
ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 18, 2017 – ⵢⵏⴰⵢⵔ 20, 2021 CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵊⵉⵢⵎ ⴼⵉⵍⵍⵉⴷ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ
ⴱⵉⵏⴳⵓ ⵖ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 7, 2017 – ⵎⴰⵔⵙ 30, 2019 CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
 • ⵚⵓⵏⵉ ⴽⵔⵉⵢⴰⵜⵉⴼ ⴱⵔⵓⴷⴰⵍⵜⵙ
 • ⴱⵓⵍⵉⴳⵓⵏⵙ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ
ⵉⵏ.ⵉⵜⵛ.ⴽⵉⵢ ⵉⴷⵓⴽⴰⵛⵢⵓⵏⵍ TV
ⵎⵉⵏⵉⴽⵔⴰⴼⵜ: ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵎⵥⵉⵏ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 26, 2017 – ⵎⴰⵢ 10, 2018 CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
 • ⵎⵓⵊⴰⵏⴳ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • ⵉⴽⵙⴱⵓⴽⵙ ⴳⵉⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • ⴰⵜⵓⵎⵉⴽ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵣ
ⵢⵓⵜⵓⴱ
ⴼⴰⵢⵔⵎⴰⵏ ⵙⴰⵎ ⵏⵓⴼⴰⵎⴱⵔ 18, 2017 – ⵖⵉⵍⴰ CGI-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
 • ⵡⵉⵍⴷⴱⵔⵉⵢⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (ⵙⵉⵥⵓⵏ 12–ⵖⵉⵍⴰ)
ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵖ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵎⴰⵢ 3, 2018 – ⴰⴱⵔⵉⵍ 12, 2020 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ)
 • 9ⴳⵓ! (ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ)
 • ⴽⴰⵏⴰⵍ ⴱⴰⵏⴷⴰ (ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ)
ⴱⵓⵍⵍⵉ ⴱⵓⴽⵉⵜ ⵢⵓⵍⵢⵓ 8, 2018 – ⵖⵉⵍⴰ 2D-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵡⵉⵍⴷⴱⵔⵉⵢⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1, 2020 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴷ ⵛⵛⵉⵍⵙⵉ: ⵍⵄⵉⴷ ⵎⵉⵍⴰⴷ ⵉⵊⵍⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ 16, 2021
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵏ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ
 • ⵖⵓⵛⵜ 20, 2021 (ⵜ.ⵉ.)
 • ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1, 2021
CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 13, 2021 – ⵖⵉⵍⴰ 2D-ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ
ⵀⵉ-ⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 16, 2021 – ⵖⵓⵛⵜ 18, 2022 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ
 • ⵀⴰⵡⵙ ⵓⴼ ⴽⵓⵍⵍ
 • ⵙⵉⵊⵉⵙⵉⵉⵙ, Inc.
ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵙⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ[5][6]
 • ⵎⴰⵔⵙ 4, 2022 (ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⵖ 9ⴳⵓ!)
 • ⴰⴱⵔⵉⵍ 8, 2022 – ⵖⵉⵍⴰ (ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • 9ⴳⵓ! (ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ)[7]
 • ⴱⵓⴱ (ⵜ.ⵉ. ⴷ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ)[8]
 • ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ)
 • ⴽⴰⵏⴰⵍ ⴱⴰⵏⴷⴰ (ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ)
ⴷⵉⴱⴰ ⴷ ⴰⵏⵏⵓⴱ ⵖⵓⵛⵜ 15, 2022 – ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴳ ⴽⵉⴽⵙⵜⴰⵔⵜ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⴷⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1, 2022 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⴱⵉⴽⵙⵢⵏⴰⵔⵉ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 12, 2022 – ⵖⵉⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴰⵍⵄⴰⴱ
 • ⴼⵓⴽⵙ ⴽⵓⵔⵙⵜ ⵔⴰⵏⵏ
 • ⴱⵉⵍⵍ ⵎⴰⵔⴽⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵜⵛⵏ
 • ⵙⵉ.ⴱⵉ.ⵉⵙ ⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ: ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 6, 2022 ⵏ ⵚⴰⵃⵜ, ⴼⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ
 • ⴱⵔⴰⵢⵜⵍⴰⵢⵜ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ
 • ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 6, 2022 – ⵖⵉⵍⴰ CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵢⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 25, 2022 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵉⵟⵡⵍⵏ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ [12]
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵙⴽⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⴰⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵔⵙ 16, 2023 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⵀⵓⵜ ⵡⵉⵍⵣ: ⵜⵛⴰⵍⵏⵊ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⴰⵢ 30, 2023 – ⵖⵉⵍⴰ ⵏ ⵚⴰⵃⵜ, ⵓⵙⴰⵔⵓ
 • ⵉⵏⴷⵉⵎⵓⵍ ⵛⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
 • ⵡⵓⵔⴽⵔⴱⵉ ⵜⵉⴼⵉ
ⵉⵏⴱⵉⵙⵉ
ⴱⴰⵔⴱⵉ ⵜⵛⴰⵍⵏⵊ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ[14] ⵢⵓⵍⵢⵓ 17, 2023 – ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023
 • ⵎⵉⵙⵢⵓⵏ ⴽⵓⵏⵜⵔⵓⵍ ⵎⵉⴷⵢⴰ
HGTV
ⴱⵓⵍⵍⵉ ⴱⵓⴽⵉⵜ: ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ ⵙⴱⴰⵔⴽⵍ ⴽⵓⴼ ⵖⵓⵛⵜ 21, 2023 ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵉⵟⵡⵍⵏ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⴷ ⴰⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵊⴰⵢⴱ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 14, 2023 – ⵖⵉⵍⴰ CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵎⵉⵢⵏⴼⵔⴰⵢⵎ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
 • 9ⵏⴰⵡ (ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ)
 • ⴱⵓⴱ (ⵜ.ⵉ. ⴷ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ 2 ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 5, 2023 ⵏ ⵚⴰⵃⵜ, ⴼⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ
 • ⴱⵔⴰⵢⵜⵍⴰⵢⵜ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ
 • ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
ⵀⵓⵜ ⵡⵉⵍⵣ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵏⵜⵙⴰⴱⵇ 4 ⵎⴰⵕⵚ 2024 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵙⴱⵔⴰⵢⵜ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ 2024 CGI-ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. Tartaglione, Nancy (31 March 2016). "Mattel Creations Formed To Centralize Toy Giant's Theatrical, TV & Digital Content". Deadline Hollywood. Penske Business Media, LLC. Archived
 2. Castleman, Lana (31 March 2016). "Mattel centralizes content output in new division". Kidscreen. Brunico Communications. Archived from the original on 20 December 2016
 3. Dickson, Jeremy (12 October 2016). "Mattel Creations greenlights two new Barbie series, more kids content". Kidscreen. Brunico Communications. Archived from the original on 6 September 2018.
 4. Whyte, Alexandra (5 February 2021). "Cartoon Network, Netflix snap up new 2D Thomas". Kidscreen. Brunico Communications.
 5. Mattel Television Doubles Down On 2022 Barbie® Content Slate
 6. "Mattel Adds to Barbie Series Slate With 'It Takes Two' (Exclusive)"
 7. "Watch Barbie It Takes Two Season 1, Catch Up TV". 9NOW. Nine Network. 4 March 2022.
 8. "Barbie: It Takes Two to premiere on Pop in April". Toy World Magazine | The business magazine with a passion for toys. 16 March 2022.
 9. "Watch Barbie: It Takes Two". Netflix. 8 April 2022.
 10. "Barbie Mermaid Power". Netflix. 1 September 2022
 11. Clayton, Tessa (10 November 2021). "Monster High movie musical coming to Nickelodeon in 2022". Toy News. Archived from the original on 26 December 2021.
 12. "Barbie: Epic Road Trip". Netflix. 1 October 2022.
 13. "Barbie: Skipper & the Big Babysitting Adventure". Netflix. 2 March 2023.
 14. Maas, Jennifer (March 21, 2023). "HGTV Orders 'Barbie Dreamhouse Challenge' Series as Part of Cross-Network Summer Promo for Greta Gerwig's 'Barbie' Movie (EXCLUSIVE)".