ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1977
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⴱⴰⵔⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.nick.com/

ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Nickelodeon) ⵏⴰⵖⴷ ⵏⵉⴽⴽ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏⴰⵖⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ MTV ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴽⵉⴷⵣ ⴷ ⴼⴰⵎⵉⵍⵉ ⴳⵔⵓⴱ, ⵜⴳⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⵢⴰⴽⵓⵎ. ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ 16 ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ ⵙ ⴰⴼⵍⴰ, ⵎⴰⵛ ⵖ ⴽⵔⴰⵏ ⵍⴰⵡⵇⴰⵜ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵣⵔⴰⵢⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵉⴼⵓⵜ ⵣⵉⴽ, ⴷ ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵙⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴳⵔ 18 ⴰⵔ 49 ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙⵙ ⵖ ⴷⵉⵢⴹ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ 24h/24, ⴰⵔⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵙⴷⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⴷ ⵙⵙⵉⵜⴽⵓⵎⴰⵜ. ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⴱⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ[1].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « Nickelodeon [archive] »