ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ
Thomas d imdukal
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵇⴰⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⵉⵜⵉⴼⵉ, ⵏⵏⵉⴽⴽ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 24
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 584 + 14 ⴼⵉⵍⵍⵎ
ⴷⵇⴰⵢⵇ 11 ⵏ ⴷⵇⴰⵢⵇ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵡⵉⵍⴱⵔⵜ ⵓⵡⴷⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴰⵍⴽⵔⵓⴼⵜ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵎⴰⵜⵜⵍ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ


ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Thomas & Friends) ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵏ ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴰⵍⴽⵔⵓⴼⵜ. ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉ ⵜⵉ ⴼⵉ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⴳⴰⵙ ⵏ 1984, ⴷ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 1989, ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏⵙ ⵜⴰⵏⵙⴱⵉⵔⴰ ⵣⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⵉⵍⵡⵉⵢ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵡⵉⵍⴱⵔⵜ ⴰⵡⴷⵔⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴰⵡⴷⵔⵉ, ⵖ ⴰⵙⴳⴰⵙ ⵏ 1945.

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ 2D ⵉⵙⵎⴰⵙ "ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ" ⵜⴱⴷⴰ ⵣⵖ 13 ⵛⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ[1].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://kidscreen.com/2021/02/05/cartoon-network-netflix-snap-up-new-2d-thomas/