ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ 1945
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍ ⵙⵉⴳⵓⵏⴷⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ 28 000 (2018)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ
mattel.com

ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mattel Inc.) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ, ⵜⴱⴷⴰ ⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1945 ⵙ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵜⵜ ⵎⴰⵜⵙⵓⵏ ⴷ ⵉⵍⵍⵢⵓⵜ ⵀⴰⵏⴷⵍⵔ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴱⵄⴷ ⵍⵉⴳⵓ. ⴰⵔⵜⵜⵄⴷⴰⵍ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵖ ⵛⵉⵏⴰ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]