Jump to content

ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1988
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⴽⵓⵔⵓⵙ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⵜⵓⵔⵓⵏⵜⵓ, ⵓⵏⵜⴰⵔⵢⵓ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.ytv.com/

ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: YTV) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵜⵉⴼⵉ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⴽⵓⵔⵓⵙ ⵓⵏⵜⵔⵉⵏⵎⵏ[1]. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ; ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵢⴼ-ⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵣⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ. ⵍⵉⵙⵎⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵉⵅⵜⵉⵚⴰⵔ ⵏ "ⵢⵓⵜⵙ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ (Youth Television)" ⵍⵍⵉ ⵉⵄⵏⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ.[2]

ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵢⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⵀⴰⵔⴷⵉ ⴱⵓⵢⵣ"[3] ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⴷⵉⵏⵊⵔ ⴼⵓⵔⵙⵙ" ⴷ "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⴷ ⵏ ⵚⴰⵃⵜ"; ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⵙⵓⴱⵔ ⵡⵉⵛⵛ"[4] ⴷ "ⴱⴱⵉⵙⵜ ⴱⵉⵙⵜⵔ"[5][6] ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⴽⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵙ" ⴷ "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⴷ"[7] ⴷ "ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ" ⴷ ⵡⵉⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵙⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ" ⴷ "ⵎⵓⵏⵙⵜⵔ ⵀⴰⵢ" ⴷ "ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵖ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ" ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⴱⴰⴽⵓⴳⴰⵏ (2023)""ⵉⵊⵊⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵉ"; ⴷ ⵍⴰⴼⴰⵍ ⵊⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⴰⵔⴱⵉ "ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⴷⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ""ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵙⴽⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⴰⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ" .

  1. "Ownership Chart 32b" (PDF). Archived (PDF)
  2. "About YTV.com"
  3. https://cartt.ca/article/hardy-boys-will-debut-ytv-and-hulu-2020
  4. "Redknot makes Super Wish for YTV, Discovery"
  5. "TV Schedule for YTV (Youth Television) - East | TV Passport". TV Passport.
  6. "Corus Announces Canadian Adult Swim Original 'Red Ketchup' Amid 200 Hours of New Content"
  7. "YTV Loud House". YTV. Corus Entertainment