ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⴽⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⴽⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 14
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 296
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵉⵍⵍⴱⵓⵔⴳ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷⵉⵔⵉⴽ ⴷⵉⵢⵎⵓⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⴷⵓⵏⵏⴰ ⴽⴰⵙⵜⵔⵉⴽⵓⵏ

ⵊⵉⵏⵏⵉ ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵙⵜⵉⴼⴼ ⴱⵉⵍⴼⵔ

ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⵇⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵉ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵉⵍⵉⵏⴱⴻⵔⴳ ⴻ ⵏⵉⴽⵍⵓⴷⵢⵓⵏ. ⴰⵔ ⴻⵜⵜⴰⵍⵙ ⵜⵉⵎⵙⵇⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵉⵇ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵔⵜ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⴱⵉⴽⵉⵏⵉ ⴱⵓⵜⵓⵎ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. With a Singing SpongeBob, Nickelodeon Aims for a Broadway Splash