Jump to content

ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⴽⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⴽⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵣ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 14
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 296
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵉⵍⵍⴱⵓⵔⴳ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷⵉⵔⵉⴽ ⴷⵉⵢⵎⵓⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ

ⴷⵓⵏⵏⴰ ⴽⴰⵙⵜⵔⵉⴽⵓⵏ

ⵊⵉⵏⵏⵉ ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵙⵜⵉⴼⴼ ⴱⵉⵍⴼⵔ

ⵙⴱⴱⵓⵏⵊ ⴱⵓⴱ ⵙⵇⵡⵉⵔ ⴱⴱⴰⵏⵜⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴷⴷⵉ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜ ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵉⵍⵉⵏⴱⵔⴳ ⴳ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵢⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵜⵉⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵏ ⵙⴱⴱⵓⵏⵊⴱⵓⴱ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⵉⴽⵉⵏⵉ ⴱⵓⵟⵎ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]