Jump to content

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⴷ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ, ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 7
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 254
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴽⵔⵉⵙ ⵙⴰⴼⵉⵏⵓ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⴰⵔⵉⵏ ⵎⴰⵍⴰⵛ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴷⵓⴳⴳ ⵔⵓⴽⵡⵉⵍ

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⴷ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Loud House) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵏⴰⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ[1], ⴷ ⵉⴼⴰⵖ ⵖ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵄⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⵏ 2016. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵍⵉⵏⴽⵓⵍⵏ ⵍⴰⵡⴷ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⵍⵓⵇⵜⵏⵙⵏ ⴽⵓⵍⵓ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴰⵔⵜⴼⵊⵉⵊⵏ ⴷ ⴰⵔⵜⵎⴰⵖⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "The Loud House Episode Listings". The Futon Critic.