Jump to content

ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵏ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵎⵇⵓⵔⵏ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ ⵖⵓⵛⵜ 2021
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴹⵚⴰ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 63 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵙⴽⵓⵜⵜ ⴱⵍⵉⴷⵉⵍⵍ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵉⵎⵓⵔⵔⵉ ⵔⵓⵏⵏⴰⵍⴷ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⴼⵔ ⴽⵉⵏⵏⴰⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵔⵓⵊⵊⴰⵙ

ⴱⴰⵔⴱⵉ: ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵎⵇⵓⵔⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Barbie: Big City, Big Dreams)[1] ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵎⵓⴷⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⵉⵜⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2021. ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵙⴽⵓⵜⵜ ⴱⵍⵉⵢⴷⵉⵍⵍ-ⵃⵉⵔⵙⵙ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉ ⵔⵓⵏⴰⵍⴷ "ⵔⵓⵏ" ⵎⵉⵢⵔⵉⴽ, ⴷ ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵉⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏⵏ "ⴽⴰⵜⵜ" ⵙⴱⵍⵉⵏ.[2][3][4]

ⵉⴱⴷⴰ ⴹⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⵖ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ[5], ⵓⴽⴰⵏ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ[6], ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵡⵉⵙ 39 ⵣⵖ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴰⴱⴰⵄⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ "ⴱⴰⵔⴱⵉ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Get An Exclusive Look At Barbie's New Movie Musical Heading To Netflix". Romper.
  2. "Mattel Television Announces Two New Barbie® Specials Premiering in 2021". Business Wire.
  3. "Mattel Reveals First Look at 'Barbie: Big City Big Dreams' • The Toy Book"
  4. "Big City, Big Dreams (Barbie) | Paperback". Barnes & Noble.
  5. "Barbie: Big City, Big Dreams to hit cinemas in August". Toy World Magazine | The business magazine with a passion for toys.
  6. "Watch Barbie Big City Big Dreams | Netflix". ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ.