Jump to content

ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1971
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⵜⵓⵔⵓⵏⵜⵓ, ⵓⵏⵜⴰⵔⵢⵓ
ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⴰⴼⴼ ⴰⵔⵜⵙ

ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Nelvana) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴰⵔⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1971, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵖ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ. ⵏⵉⵍⴼⴰⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵙ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ.

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]