ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ
ⴰⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵢⴰⵏⴳ ⴷⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ

ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ (조선민주주의인민공화국, ⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵎⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⵢⵓⵏⴳ ⵢⴰⵏⴳ. ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵎⵏⵓⴽⵜⵓⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵓⵎⵉⵏ ⵢⴱⴹⴰ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵊⴰⵔ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵜⴼⴼⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔⵙ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵢⴰⴱⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⴰⴼ ⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵡⵔⴰⵖ، ⵢⵓⵎⵥ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵢⴱⴹⴰ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵊⴰⵔ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵙⴳ ⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴳ 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1953 ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ، ⵙⵙⵓⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ، ⴷ ⵓⵔ ⵙⵏⵉⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵔⴰ . ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⵏⴱⴹ ⵖⴰⴼⵙ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ، ⵓⵔ ⵄⵜⴰⵔⴼⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵎ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ، ⴷⴰ ⵜⵉⵉⵏⵉ ⵢⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴱⵍⵍⴽ ⵉⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ.

ⵜⵜⵏⴱⴰⴹ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ"ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⵓⵜ ⵜⵜⵄⵜⴰⵎⴰⴷ ⵖⴰⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ" ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵙⵔⴰⴼⵜ ⵜⵎⵍⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵕⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⴰⵍⵉⵏⵉⵜ ، ⵏⴱⴹⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ، ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ، ⵉⵙⵎⵎⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ "ⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ " ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴰⴹ ⵖⴰⴼⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⴽⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⴽⵉⵎ ⵊⵓⵏ ⵓⵏ، ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵜⵜⴰⵏ ⴽⵉⵎ ⵊⵓⵏⴳ ⵉⵍⵍ ⴷ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴽⵉⵎ ⵉⵍ ⵙⵓⵏⴳ. ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵉⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵣⵓⵜⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⴱ ⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵉⵜⵜⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵅⴼ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵜⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵏ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⵢⴰⴹ. ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴽⵉⵎ ⵉⵍ ⵙⵓⵏⴳ. ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵣⵓⵜⵛⵉⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵄⵜⴰⵎⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1972. ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴽⵉⵎ ⵉⵍ ⵙⵓⵏⴳ ⵢⵙⵅⴷⴷⴰⵎ ⵉⵙⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵏ ⵏ ⵣⵓⵜⵛⵉⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1955 .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]