ⴱⵉⵏ 10

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⵉⵏ 10
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ
ⵜⵉⵣⵡⴰⵔ ⴱⵉⵏ 10 (2005)
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴱⵉⵏ 10 (2005-2008)
ⴱⵉⵏ 10: ⵉⵍⵢⵉⵏ ⴼⵓⵕⵚ (2008-2010)
ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ (2010-2012)
ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵎⵏⵉⴼⵔⵙ (2012-2014)
ⴱⵉⵏ 10 (2016-2021)

ⴱⵉⵏ 10 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Ben 10) ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵜⵉⵎⵏⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵔⵔⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵜⵙⵍⵖ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵣⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⵙⵔⵙ ⵉⵜⵔⴰⵔⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⵡⵥⴰⵏⵏ.

ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵖ 2958 (2008) ⴷ ⵖ 2960 (2010) ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴱⵉⵏ 10: ⵉⵍⵢⵉⵏ ⴼⵓⵕⵚ ⴷ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Ben 10 'Omniverse' to Launch at Nuremberg". Global License.