Jump to content

ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵎⵏⵉⴼⵔⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵎⵏⵉⴼⵔⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 8
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 80
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷⵉⵔⵔⵉⴽ ⵡⵢⴰⵜⵜ
ⵎⴰⵜⵜ ⵢⵓⵏⴳⴱⵔⴳ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵓⵏⵏⴰ ⵙⵎⵉⵜⵜ
ⴼⵉⵏⵙⵉⵜ ⴰⵏⵉⵙⵉⵜⵓ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵙⵉⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⵉⴼⴰⵏⵣ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ 1 ⵖⵓⵛⵜ 2012 -
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014
ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ
< ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ ⴱⵉⵏ 1‌‌0 (ⴰⵙⴰⵔⵓ 2016) >

ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵎⵏⵉⴼⵔⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ben 10: Omniverse) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⵉⵣⵔⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵖⵓⵛⵜ 2012 ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014 ⵙ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵥⵓⵏ ⴷ 80 ⵏ ⵜⵙⴷⵉⵢⵜ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Cartoon Network Nabs Nick Cannon, Adds More LEGO, Ben 10 and Batman". TV Guide.