Jump to content

ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ 2000
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳⵍⵉⵏⴷⴰⵍ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ
manofaction.tv

ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Man of Action Entertainment) ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵣⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵍⴽⵓⵎⵉⴽⵙ, ⵉⵜⵢⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵙ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴹⴹⵕⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵍⴰⵢⴼ-ⴰⴽⵛⵏ, ⵊⵓⵏⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴱⵉⵏ 10, ⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵢⵜⵓⵔ ⵔⵉⴽⵙ, ⴳⵓⵔⵎⵉⵜⵉ.[1]

  1. "Main page". Man of Action.