Jump to content

ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 3
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 52
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵓⵏⵏⴰ ⵙⵎⵉⵜⵜ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⴰⵔⵜⵔ
ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵉⵎⴽⵉⵢ-ⴽⵉⵙⵜⵢⵓⵏ
ⵍⵓⵍⵉⵜⴰ ⵔⵉⵜⵎⴰⵏⵉⵙ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2010 -
31 ⵎⴰⵕⵚ 2012

ⴱⵉⵏ 10: ⵓⵍⵜⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵍⵢⵉⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ben 10: Ultimate Alien) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⵉⵣⵔⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2010 ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵖ ⵍⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2010 ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵥⵓⵏ ⴷ 52 ⵏ ⵜⵙⴷⵉⵢⵜ.[1]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  1. "Ben 10 Galactic Racing – Data". GameFAQs