Jump to content

ⴱⵉⵏ 10 (ⴰⵙⴰⵔⵓ 2005)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⵏ 10
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 4
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 49
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⵉⵡⵙ (ⵙⵉⵥⵓⵏ 1)
ⴷⵓⵏⵏⴰ ⵙⵎⵉⵜ (ⵙⵉⵥⵓⵏ 2-4)
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴷⵉ ⵙⵜⴰⵔⵎⵔ

ⴱⵉⵏ 10 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ben 10) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⴷ ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ. ⵉⴱⴷⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2005 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵖⵉⴷⵢⵓ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⵖ "ⵙⵏⵉⴽ ⴱⵉⴽ ⵡⵉⴽ", ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2006. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2008.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⵉⵏⵊⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⵙⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ 10 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ[1] ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵔⵊⵓⵏ ⴰⵢⴳⴰ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⵖ ⴰⵣⴰⵣⵣⵔ, ⵖ ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵓⴱⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⴷ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⵙⵏⵏ ⵎⴰⴽⵙ. ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔⵉⴼⵜⵓ ⴱⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵖⵉⵏ, ⵜⴹⴹⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉⵖⵔⵉⴱⵏ ⵣⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⴽⴰⵍ, ⵉⵇⵕⵕⴱⴰⵙ ⴱⵉⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵙⵉⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⴰⵜ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵍⵙⴰⵜ ⴱⵍⴰ ⴰⵢⵇⵚⴰⴷ ⴷ ⵓⵔⵙⵓⵍ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵙⵜⵉⴽⵉⵙ. ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ "ⵓⵎⵏⵉⵜⵔⵉⴽⵙ" ⴰⵔⵜⵙⵃⵡⵡⴰⵍ ⴱⵉⵏ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵢⵔⴰⵔ, ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴳⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⵢⵙⴽⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « The Story Ben 10 [ⴰⵔⵛⵉⴼ] », ⵖ Bandai