Jump to content

ⴱⵉⵏ 10 (ⴰⵙⴰⵔⵓ 2016)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⵏ 10
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 4
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 178 (+ⴼⵉⵍⵎ)
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵛⴰⵔⵉⵏⴰ ⴽⴰⵔⵍⵙⵓⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴽⵉⴼⵏ ⵎⴰⵏⵜⵜⵉ

ⴱⵉⵏ 10 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ben 10) ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵏ ⵓⴼ ⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵔⵉⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴱⵉⵏ 10 ⵏ 2005. ⵉⴱⴷⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2016 ⵖ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴷ ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2017. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2021 ⴱⵄⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏⴰⵜ ⴷ ⴼⵉⵍⵎ.[1]

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴱⵉⵏ 10 ⵉⵎⵏⴰⵍⴰ ⵉⵖⵣⵡⵔ: ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵙⵙⵎⵉⵔⵏ ⵙⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ 2020, ⴷ ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2020.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Stienberg, Brian. "Cartoon Network to Revive 'Ben 10". Variety.
  2. "Ben 10 vs. The Universe" Blasts Off Globally This Fall on Cartoon Network". The Futon Critic.