ⵔⵉⴱⵓⵜ (ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴳⵓⴷⵣⵉⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ

ⵔⵉⴱⵓⵜ, ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ, ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵏⴰⵖⴷ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ.[1] ⵜⵣⴷⴰⵔ ⴰⵜⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⴽⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⴰⵙⵜⵓⵔ ⵜⴳ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Willits. Thomas R. (2009). "To Reboot or Not to Reboot: What is the Solution?". bewilderingstories.com

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]