Jump to content

ⴽⵉⴼⵏ ⵎⴰⵏⵜⵜⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵉⴼⵏ ⵎⴰⵏⵜⵜⵉ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 1970
ⵎⴰⴱⵍⵡⵓⴷ, ⵎⵉⵏⵉⵙⵓⵜⴰ, ⵉ.ⵉ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴽⵉⴼⵏ ⵎⴰⵏⵜⵜⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Kevin Manthei) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⴽⴰⵏⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1970 ⵖ ⵎⴰⴱⵍⵡⵓⴷ, ⵎⵉⵏⵉⵙⵓⵜⴰ. ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ, ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵊⵓⵏⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴱⵉⵏ 10.