ⴰⴷⵓⵍⵜ ⵙⵡⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵓⵍⵜ ⵙⵡⵉⵎ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2001
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ, ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.adultswim.com/

ⴰⴷⵓⵍⵜ ⵙⵡⵉⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Adult Swim), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴼⴰⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2001. ⵜⴳⴰ ⵉ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⵡⵉⴷ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ. ⴰⵔ ⵜⵣⵔⴰⵢ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⴰⴳⵉⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ (ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ), ⴷ ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵡⵍⴰ ⵍ ⴰⵏⵏⵉⵎ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]