ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ 14 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2011
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://disneyjunior.disney.com/

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Disney Junior) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵓⵎ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ ⵍⵉ ⵓⵔⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ[1], ⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ, ⴷ ⵍⵉ ⴷⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵍⴱⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵢⵀⴰⵡⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ. ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵖ 14 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵔⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵍⵉⴳⵉⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⵉⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵣⴷⴰⵔⵜ ⴰⵜⵣⵔⵜ ⵓⵍⴰ: ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ, ⵍⵉ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵢⵀⴰⵡⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ, ⵜⵍⴰ ⵖ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵣⵖ 2020, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵇⵏ ⵜⴱⴷⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔⴳⵉⵙ ⵜⴼⵔⴰⵊⵏ ⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ+, ⵖⵉⵍⵉ ⵖⵉⵍⴰ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Disney Channels - About Us" - 21 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2021
  2. "Kiya & the Kimoja Heroes Episode Listings" - 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021