Jump to content

ⵢⵓⵔⵉⴽⴰ!

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⵓⵔⵉⴽⴰ!
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵣⵓⵏ 1
ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ 30
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ

ⵢⵓⵔⵉⴽⴰ! (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Eureka!) ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵉⴱⴷⴰ ⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ ⴰⵙⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022[1], ⵉⵃⴱⵙ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⴷ 30 ⵏ ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ. ⵓⴳⴰ ⵣⵖ ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵏ ⵏⵓⵔⵜⴻⵏ ⵖⵉⵔⵊⵉⵏ ⴷ ⵏⵉⴰⵎⵀ ⵛⵔⴽⵉⵢ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Production Kicks Off on Prehistoric Pre-K Show ‘Eureka!’ for Disney Junior - 8 ⵎⴰⵔⵙ 2021