Jump to content

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2009
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ, ⵉ.ⵉ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵏⴰⵡ

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Disney XD) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴰⴳ ⵣⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ, ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵍⵡⵉⴱ ⵖ ⴰⵙⴳⴰⵙ ⵏ 2007, ⵓⴽⴰⵏⵏ ⵜⴱⴷⴰ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵢⵓⵏ ⴰⵙⴳⴰⵙ ⵏ 2009. ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ-ⴷ-ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ, ⴷ ⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⴷ ⴳⵔⴰⴼⵉⵜⵉ ⴼⵓⵍⵣ, ⵙⴱⴰⵢⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ,... ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵖⵉⵍⴰ ⴼⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵉⵔ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Disney to target boys with rebranded cable channel [archive]