ⴳⵔⴰⴼⵉⵜⵉ ⴼⵓⵍⵍⵥ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⵔⴰⴼⵉⵜⵉ ⴼⵓⵍⵍⵥ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 40
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵍⵉⴽⵙ ⵀⵉⵔⵛ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵟⵓⴱⴰⵢⵉⵙ ⴽⵓⵏⴰⵏ
ⴱⵔⵉⵢⴰⵏ ⴷⵓⵡⵉⵍ
ⵙⵓⵥⴰⵏⵏⴰ ⵓⵍⵙⵓⵏ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴱⵔⵉⵢⴷ ⴱⵔⵉⴽⴽ

ⴳⵔⴰⴼⵉⵜⵉ ⴼⵓⵍⵍⵥ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Gravity Falls) ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ "ⴰⵍⵉⴽⵙ ⵀⵉⵔⵛ" ⵉ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵏ 'ⴷⵉⴱⴱⵔ ⴱⵉⵏⵙ' ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⵏⵜ 'ⵎⴰⴱⵍ' ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜⵢⴰⵣⵣⴰⵏ ⵖ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵄⵎⵎⵉⵙⵏ 'ⵙⵜⴰⵏ' ⵖ ⴳⵔⴰⴼⵉⵜⵉ ⴼⵓⵍⵍⵥ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵡ-ⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵊⴰⵢⴱ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵏⵜⴰⵎⵏⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴱⴷⴰ ⵖ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2012, ⴷ ⵉⴽⵎⵍ ⵖ 15 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2016. ⵖ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2015,[1][2] ⵀⵉⵔⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵍⵉ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵔⴰⵢⴽⵎⵍ ⵖ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵙⵙⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵍⵉ "ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵜⴰ ⴰⵜⵉⵙⵜⵉⵏ" ⴷ "ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵔⵉⵄⵏⴰ ⵎⴰⴼ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⵔⵉⵜⵍⵖⴰ ⵎⴰⵛ ⵉⵙ ⵉⴽⵎⵍⵍ". ⴷ ⵉⴽⵎⵍ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵖ 15 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2016 ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ. ⵀⵉⵔⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⵍⵉ ⵥⴷⴰⵔⵏ ⴰⴷⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ ⵉⵟⵡⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍ.

ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ ⵎⴰⵏⴰⴳ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ
ⵉⴱⴷⴰ ⵉⴽⵎⵍ
1 20 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2012 2 ⵖⵓⵛⵜ 2013 ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ
2 20 1 ⵖⵓⵛⵜ 2014 15 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2016 ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Watch the Series Preview of Gravity Falls Friday, June 15". Disney. Archived
  2. Lowry, Brian (June 12, 2012). "TV Reviews – Gravity Falls". Variety. Archived