Jump to content

ⵜⵛⴰⵡⴷⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵛⴰⵡⴷⵔ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 3
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 49 (93 ⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ)
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴽⴰⵔⵍ ⴳⵔⵉⵏⴱⵍⴰⵜ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵍⵡⵉⵙ ⴽⴰⴽ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵣⴰⴽ ⴱⵉⴽ

ⵜⵛⴰⵡⴷⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Chowder) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴽⴰⵔⵍ ⴳⵔⵉⵏⴱⵍⴰⵜ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ. ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2007 ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴷ ⵉⴽⵎⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2010 ⵙ 3 ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏⴰⵜ ⴷ 49 ⵏ ⵉⵙⴷⵉⵜⵏ[1]. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴼ ⵜⵛⴰⵡⴷⵔ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵏⵏⴳ ⴷⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Ed Liu. Toon Zone Interviews C.H. Greenblatt on Crafting "Chowder". Toon Zone

ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]