Jump to content

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵣⵔⴽ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙⵏⵥⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵉⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵣⵉⵔⵉⵢ ⴳⵔ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵉⵙⵙⵏⵥⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵙ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵔⵙⵉⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]