Jump to content

ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9
ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9+
Galaxy S9 (ⴳⵍⵣ)
ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9 (ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ), ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9+ (ⴰⴼⴰⵙⵉ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵉⵏ
 • ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9+ (Galaxy S9 Plus)
ⴰⴼⵙⴰⵔ 11 ⵎⴰⵕⵚ 2018
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Samsung Galaxy S9
ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ (ⵉⵙ/S)
ⵉⵙⵎⴽⵓⵏ ⴰⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ
ⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵙ
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵜⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢ
ⵜⴰⵎⵉⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ
 • ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ: ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵉⴽⵙⴱⵉⵔⵢⵏⵙ 9.0
 • ⴰⴷⵡⴰⵍⵉ: One UI 2.5
ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ
 • (ⴷⴰⵢⵏⴰⵎⵉⴽ ⴰⵎⵓⵍⵉⴷ X2)
  • ⵉⵙ9: 5.8"
  • ⵉⵙ9+: 6.2"
ⴰⵙⵙⵎⴽⵍ
 • ⴽⵡⴰⵍⴽⵓⵎ ⵙⵏⴰⴱⴷⵔⴰⴳⵓⵏ 845
 • ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵉⴳⵣⵉⵏⵓⵙ 9810
ⵉⴼⵉⴼⵖ ⵏ ⵓⵏⴷⵔⵓⵢⴷ
 • ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ: ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ 10
 • ⴰⴷⵡⴰⵍⵉ: ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ 11
ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
GPU ⵙ9/ⵙ9+: ⴰⵔⴷⵉⵏⵓ 630
ⵜⴰⴱⴷⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴹⵕⵓⵕ IP68 (ⵉⵍⴽⵎ 1.5ⵎ ⴳ 30ⵙⴷ)
ⵜⴰⴱⵍⴰⴹⵜ
 • ⵉⵙ9: 3000 mAh
 • ⵉⵙ9+: 3500 mAh
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ
ⴰⵙⵉⵜ¹ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ (ⴳⵍⵣ)
ⴰⵙⵉⵜ² ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ (ⴳⵍⵣ)

ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ9 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Samsung Galaxy S9) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⴱⴰⵢⵍⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵜⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ (11 ⵎⴰⵕⵚ 2018) ⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ.[1]

ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • (ⴷⴰⵢⵏⴰⵎⵉⴽ ⴰⵎⵓⵍⵉⴷ X2)
  • ⵉⵙ9: 5.8 in (150 ⵎⵎ) 2960×1440 (570 ppi), 18.5:9
  • ⵉⵙ9+: 6.2 in (160 ⵎⵎ) 2960×1440 (529 ppi), 18.5:9

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Samsung Galaxy Note 9 vs S9+: Which Phablet reigns supreme".