ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⴳ ⵏⴹⴼⴰⵔ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ; ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ. ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⴰⵢ ⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵖⴰⵢⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⵜⵙⵏⵏⴷ ⴼ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⴽⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵄⴷⴰⵍⵏ ⵙⴻⴳ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵄⴷⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⴽⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⴰⴷⴷⵊⵏⵜ ⴰⵢⵖⴻⵔ,ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵄⴰⵡⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ. ⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷⴰⵏ ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⵢⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉⵍⵎⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷⴰⵔⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]