Jump to content

ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
Village de pêcheursTaghazout
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 82000
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 5 260 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 1 282
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵓⵙⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴳⵓⴳ ⵙ 20 Km ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ 153 km ⴷ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ. ⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵖⵣⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵛⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵣⵓⵣⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⵉⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵣⵓⵜ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵙ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜⵉⵢⵓⴳⴰ. ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵣⵓⵜ ⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⵎⵓⵏⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴳⵎⴰⵔⵏ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓ ⴽⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]