Jump to content

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
Agadir Ouflla (ⴳⵍⵣ)
ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ
ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵔⵎ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1540
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ-ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⴰⵜ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
30.4297, -9.624

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵜⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴹⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵎⵓⵔ ⵣⵍⵣⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1960, ⵉⴳⴰ ⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⵖⴰⵔ ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ.

ⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵄⵏⴰⵏ ⵙⵉⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴱⴰⵢⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ. ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⵉⵜ ⴰⵖ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1540 ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵃⴽⴽⵎ ⵖ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵔ ⵉⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵇⵔⵔⵏ ⴷⴷⵓ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1470 ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵍⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵍⵀⵏⴷ. ⴱⵏⵏⴰⵏ ⵖ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵓⵏⵜⵉ ⵖⵉⵍⴰⴷ. ⴷ ⴱⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⵓⵔⵊ ⵢⴰⴹⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵙⵉⵙ ⴹⵓⴼⵏ. ⵖⴰⵢⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵖ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ.

ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⴱⵏⴰ ⵉⵖⵔⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵓⵢⴱⵏⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵣⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵃⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵔⴰⵏⵉ.

  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1505: ⵉⵙⵔⵙ-ⴷ ⴰⵇⴹⴱⴰⵏ ⴰⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵉ ⵊⵡⴰⵡ ⵍⵓⴱⵉⵣ ⴷⵉ ⵙⵉⴽⵡⵉⵔⴰ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⵏⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵎⵉ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ.[1]
  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1511: ⵀⵊⵎⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵉⵏ ⵍⵀⵓⵊⵓⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼ ⵉⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵇⵔⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
  • ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1513: ⵉⵙⵖⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵉ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢ'ⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ ⴷⵉ ⴽⵉⴱ ⴷⵉ ⵊⵉⵔ ("ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ ⴷⵓ ⴽⴰⴱⵓ ⴷⵉ ⴰⵊⵡⵉⵔ")
  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1536: ⵉⵄⵍⵏ ⴰⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵍⵇⴰⵢⵎ ⴱⵉ ⴰⵎⵔ ⵍⵍⴰⵀ ⴰⵙⵙⴰⵄⴷⵉ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⵉⵡⵉⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ ⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ.
  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1540: ⵢⴰⵖⵓⵍ-ⴷ ⵏⵖ ⵢⵓⴹⴰ-ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ, ⵉⴱⵏⴰ ⵉⵖⵔⵎ, ⵉⴳⴰ ⵢ'ⴰⵙ ⵚⵚⵓⵕ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵉⵃⵚⵏ, ⴷ ⵉⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⴳⵔ 40 ⴰⵔ 50 ⵎⵉⴽⵃⴰⵍⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴷⴰⴼⵄⵏ ⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ.
  1. 'João Lopes de Sequeira'