ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵀⵍⴰⵏ
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ
ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵏ
ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ??? ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 11414 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2004)
ⵜⵉⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ??? ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ/ⴽⵎ²
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 2402 (2014)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⴽⵓⴷ +0
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ +1 ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 87273
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ (+212)
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼ 6545591 
Map

ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: أيت ميلك, ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: AIT MILK) ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵚⵃⴰⴱ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵍⵄⴰⵕⴱⴰ ⵏ ⵉⵔⵙⵎⵓⴽⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴱⵓⵛⵡⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵍⵍⴼⴰⵄ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2004 ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 11414, ⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ 2112 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴳⴹⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵓⵟⵟⵓⴱ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ
1994 12122 2123 °°°°
2004 11414 2112 0

ⵓⵙⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ ⵖⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ:

 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵕ ⵜⴰⵇⴱⵍⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⴰ:
  • ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵕ, ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⴷⴰⵡⴷ, ⵜⵉⵏ ⵄⴱⵍⵍⴰ ⵓ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵓ ⵃⵎⴰⴷ, ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.
  • ⵉⴽⵔⴰⵔ, ⵉⵎⵅⵍⴰⴼ, ⴰⵏⴰⵔⴰⴳ, ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵢⵜ ⴱⵍⵊⵏⵜ, ⴰⵢⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⵉⴷⴰ ⵓ ⵄⵉⵙ.
 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵉⵍⴽ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⴰ:
  • ⴰⵢⵜ ⵍⵖⵕⵕⵉ, ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ, ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⵍⵀⵔⵉ.
  • ⴱⵓ ⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵔⵙⵉⴼ, ⵜⴰⵣⵏⵏⵉⵇⵜ, ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⵓ ⵃⵎⴰⴷ.
  • ⵍⵄⵚⵍⴰ, ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵣⵓⴳ, ⵉⵖⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍⵏ, ⵉⵎⵕⴰⵡⵃⵉⵢⵏ.
  • ⴰⵢⵜ ⵄⴷⴷⵉ, ⵉⴽⵊⴹⴰⴹⵏ, ⴽⵓⵔⴰⵏ, ⴰⵍⴽⵓ.
  • ⵜⴰⴷⵓⵣⵜ, ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵏⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵉⴷⵉⵔ, ⵉⴱⵏⵓⵏ.
  • ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴱⵓ, ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵍ, ⵜⵓⵍⵖⵔⴱ, ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵊⵎⵄⴰ, ⵜⴰⵔⵔⴰⵙⵜ, ⵜⵉⴽⵔⴰⵔ, ⵉⴷⴰⵣⵣⵏ.
  • ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵀⵔⵔⵓ, ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵏⵓⵣ ⵉⵇⴱⵍⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵢⵜ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ, ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⴰⵢⵜ ⵎⵃⵎⵎⴷ.
 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵍⴳⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⴰ:
  • ⴱⵓ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⴰⵢⵜ ⴳⴷⵉⵔⵏ, ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ, ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵉⴼⵕⴹ.
  • ⴰⵢⵜ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴰⵢⵜ ⴱⵍⵍⴰ, ⵜⴰⴷⵎⴰⵏⵜ, ⵇⵚⴱⴰⵜ ⵜⴰⵍⵖⵜ.
  • ⵉⴱⵓⵔⵉⵢⵏ, ⵉⵥⴰⵍⵉⵎⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⴱⵓⵣⴰⵔⵏ.
  • ⵍⴱⵕⵊ, ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⴳⵎⵎⵉ, ⵉⵏⵊⵊⴰⵕⵏ, ⵉⴷⵔⵇ.
  • ⴰⵢⵜ ⵃⵎⴰⵢⴷⴷⵓⵛ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]