Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ
Sidi Ouassay (ⴼⵕ)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 9 084 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 2 110 ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
30.05, -9.6833

ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ. ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵙ 9 084 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014.[1] ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵍⵍ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ "ⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ".

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⴽⴽⵉⵍⵜ: 31,5%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ): 13,4%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ: 44%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ: 13,1%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ: 8,2%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ: 37,9%

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (PDF). Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com.