ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ
Aziz Akhannouch
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ (2022)
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1961
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ
ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵡⵔⵉⵡⵉⵏ
ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ 2021 - ⵖⵉⵍⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ :Aziz Akhannouch ) ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 2021; ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961. [1]

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⴱⵔⵓⴽ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1986, ⵢⵓⵖⴰⵍⴷ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ”ⴰⴽⵡⴰ“.

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2003, ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2006.

ⵢⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⴽⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵉⴳ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵟ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ 1 ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ 2 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⴰⵔⵡⴰ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ,ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴳⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. «ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴳⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ», MAP ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ