Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴱⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ (21 ⵖⵓⵛⵜ 1963) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1999, ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ (23) ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ ⵜⴷⴼⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉⴼⵉⵍⴰⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵡⴰⵍⴰ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵎⵣⵏⵣⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1999 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵉⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2002, ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷ 13 ⴷ 14 ⵙⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2002 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
  • ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]